מחירון

הערה: המזמין  רשאי לבצע את הבדיקות / חוות הדעת / העבודה ע”י נותן שירות מקצועי אחר באישורנו

היתרי בניה

סוג ההיתר
מחיר (₪)
היתר בניה
450
מרכז מסחרי מעל 10 חנויות
2,000
מרכז מסחרי עד 10 חנויות
500
מפעל פשוט (סיווג C) חדש
1,500
מפעל מורכב (סיווג A או B) חדש
3,500
בית גידול בע”ח
800
היתר בניה לצימר
200
מוסך
800
תחנת תדלוק
1,000
תחנת תדלוק פנימית
600
תוספת למפעל מסוג A,B
2,500
תוספת למפעל מסוג C
800
שימוש חורג ולגיטימציה
600
קניון
3,000
אכסניה, מלונית
800
מלון
1,000
*חממה עד 1,000 מ’
500
*חממה מעל 1,000 מ’
800
בריכות שחיה ציבוריות / יישוביות
600

* בעיקר מזכרת בתיה

חוות דעת ובדיקת תוכניות

סוג חוו”ד / בדיקה
מחיר (₪)
רישוי עסקים מפעלי c
350
חוו”ד קליטת מפעל באזור תעשיה
1,000
חוו”ד תשתיות ציבוריות (קווים, מתקני מים וכו’)
400
חוו”ד למט”שים
800
חוו”ד מתקן הנדסי/סביבתי
800

דיגום שפכים

סוג הדיגום
מחיר (₪)
דיגום אקראי
150
דיגום מורכב
400
פרויקט ניטור
ע”פ היקף העבודה

מדידות קרינה אלקטרומגנטית ורדון

סוג המדידה
מחיר (₪)
פיקוח פרויקט מדידות קרינה
ע”פ היקף העבודה
מדידות מוקדי שידור
750
מדידה נוספת באותו ישוב
200
מדידת שדות אלמ”ג רשת החשמל (מפעל, עסק)
750
מדידת רדון ארוכת טווח
270
מדידת רדון קצרת טווח
250

שירותים המסומנים ב- * תעריף זה לא חל על בקשות מדידת קרינה נקודתיות ברשויות האיגוד

שונות

פעולה
מחיר (₪)
חוו”ד אסבסט והנחיות בשטח לתושבים / ישובים
300
סקירת אסבסט מקצועית
750
מדידת רעש
480
שעת עבודה מהנדס / יועץ
270
שעת הרצאה למגזר הפרטי
200
תעריף נסיעות להרצאה
2 ₪ לק”מ
תעריף ביטול זמן להרצאה
ע”פ הנחיות משרד החינוך
פיקוח סביבתי מיוחד למפעל
3,000
פיקוח סביבתי על תשתיות פסולת, פסולת בניין, עודפי עפר, דרכים וכו’
3,000

הטמנה

פעולה
מחיר (₪)
פסולת מעורבת
190
אסבסט צמנט
450
אסבסט צינורות
750
קרקע מזוהמת מאושרת לכיסוי
78 – 130