רישוי עסקים

איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה שותף להכנת הנחיות ותנאי איכות הסביבה במפרטים האחידים ברשויות המקומיות, ומטפל בכ- 120 בקשות לרישיונות עסק מידי שנה.

יש לציין כי תקנות רישוי עסקים מסווגות את כל פרטי הרישוי לקבוצות A, B, C בהתאם לסוג הפעילות ומידת ההשפעה הסביבתית. בתוך כך, רכזת רישוי עסקים באיגוד הוסמכה על ידי המשרד להגנת הסביבה להכין תנאים סביבתיים לעסקים מקטגוריה C, על מנת לקבוע תנאים לפעילות העסק ולמנוע השפעות סביבתיות של העסק. התנאים מתייחסים לנושאים: איכות אוויר, קרקע, שפכים, רעש, פסולת, חומרים מסוכנים וכו’.

אופן הטיפול בבקשה לרישוי עסק

קבלת בקשה לרישיון עסק ממחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.
רישום פרטי הבקשה בטבלת מעקב
בדיקת המסמכים המצורפים לבקשה. במידה וחסר מידע, מועבר מכתב למחלקת רישוי עסקים ברשות בדרישה להשלמת המסמכים. הבקשה מוחזרת לרשות עד לקבלת המידע הנדרש.
סיור בעסק ובדיקת ההשפעות וההשלכות הסביבתיות. במידה וקיימים ליקויים, מועבר מכתב דרישות לתיקון והסדרת הליקויים/תשתיות/מסמכים/חוות דעת של יועץ מקצועי. עם סיום הטיפול מעביר האיגוד מסמך “תנאים לרישיון עסק” לרשות המקומית.

הבהרות
בנוסף לפריטי הרישוי אליהם הוסמך האיגוד, בודק האיגוד את כל עסקי המזון וגני האירועים ומעביר למחלקות רישוי עסקים ברשויות תנאים בתחומי איכות אוויר, שפכים, רעש וטיפול בפסולת מעסקים אלו.
בחלק מהבקשות לרישיון עסק מסיווג A ו- B שבסמכות המשרד להגנה”ס מצטרף נציג האיגוד לביקור בעסק כגורם המוסמך המקומי.
באיגוד מתנהל תיק מפורט של כל אחד מהמפעלים מסיווג A ו- B.

שם הקובץ

סוג

משקל

  • מסמך מידע סביבתי – בדיקת בקשה לרישיון עסק

PDF

182kb

  • עסקי מזון - הנחיות להכנת תכנית - איכות אוויר, שפכים ורעש"

PDF

837kb