שפכים

חומרים מסוכנים ושפכים

מדינת ישראל מתייחסת לשפכים כאל משאב טבע, כאשר כ- 87% משפכי התעשייה והשפכים הסניטאריים הנוצרים בישראל מושבים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת.

רוב השפכים הנוצרים בשטח האיגוד מוזרמים למכוני טיהור שפכים. בעסקים ומפעלי תעשייה בהם איכות השפכים אינה מתאימה להזרמה למכוני טיהור, נדרשים בעלי העסקים לפנות שפכים אלו לאתרים המורשים על פי כל דין.

בקרה ופיקוח

האיגוד מבצע פעילות סדירה של פיקוח וביקורת על מפעלים, שתורמים שפכי תעשיה למערכות הביוב ברחבי האיגוד, בשילוב עם פעילויות פיקוח ואכיפה שמבצעות רשויות האיגוד, תאגידי המים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

האיגוד מרכז את מאמצי האכיפה מול מפעלים ספציפיים, לפי ממצאי המעקב השוטף אחר איכויות השפכים. הטיפול במקורות הזיהום התעשייתיים מתבצע תוך התייחסות להקשר הכללי- מצבו של המט”ש המקבל את שפכי המפעל, סוג החקלאות המשתמשת בקולחים, שלבי ביניים עד לשימוש (מאגר, בריכות וכד’), סוגי היעדים האחרים שעלולים לקבל את השפכים (ים, נחל, אקוויפר) ומדיניות התאגידים והרשויות המקומיות. למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדם טיפול בשפכים.

הגנה על מקורות מים

האיגוד, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה,  תאגידי המים וארגונים סביבתיים כגון רט”ג- אגף הידרולוגיה, מבצעים פיקוח אחר מפעלים החשודים בהזרמות בלתי תקינות למערכות הניקוז ולמקורות מים, או כאשר יש תופעה של הזרמת ביוב גולמי למקורות מים כגון: נחלים ושטחים פתוחים.

חוות דעת וליווי מפעלים

האיגוד נותן חוות דעת בנוגע לתוכניות סניטאריות ונספחים סביבתיים במפעלים חדשים. צוות האיגוד מלווה מפעל חדש המיועד לקום בשטח האיגוד ומנחה את בעליו לגבי החיבור למערכת הביוב והניקוז לפי הצורך. כמו כן, צוות האיגוד שותף בכתיבת תנאים ברישיון העסק ובהיתר הבניה לסירוגין.  שינוי תהליך קיים המשפיע על השפכים זוכה אף הוא להתייחסות וליווי מתאימים.

תקנות וחוקים

*הקישורים לקוחים מאתר המשרד להגנ”ס