תכנון סביבתי

רכזת תכנון סביבתי משתתפת כנציגת איכות הסביבה ב- 5 וועדות לתכנון ובנייה מכוח סעיף 18 (ב) בחוק התכנון והבנייה.

 

פרוט הוועדות המקומיות

עיריות: רחובות, יבנה, נס-ציונה

ועדת זמורה: כוללת את המועצות המקומיות קריית עקרון ומזכרת בתיה

ועדת שורקות: כוללת את המועצה האזורית גן רווה

 

מהו תכנון סביבתי

עבודת המתכננת הסביבתית הינה בחינת התוכניות המוגשות לוועדות המקומיות ובדיקת השפעת התוכנית על הסביבה, כמו גם השפעת הסביבה על התוכנית, הכללת הוראות למניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים, בהתאם למדיניות המשרד להגנה”ס, עקרונות בתחום הבניה הירוקה, הקיימות ושמירה על משאבי הטבע.

 

עבודת רכזת תכנון סביבתי כוללת את הנושאים הבאים:

 

1.תוכניות בניין עיר (תב”ע) ותוכניות מפורטות

התוכניות מתקבלות באיגוד מהוועדות המקומיות. הבדיקה כוללת את מסמכי התוכנית בכלל ואת חוות הדעת הסביבתית בפרט. עם סיום הבדיקה מעביר האיגוד במידת הצורך, מסמך דרישות להשלמת מידע חסר והגשת מסמכים (חוו”ד סביבתית, חוו”ד אקוסטית, חו”ד בנושא קרינה). בסיום התהליך נשלח לוועדה המקומית מסמך הכולל הוראות למניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים שיש להוסיף בתקנון התוכנית.

2.בקשות להיתרי בנייה

בהתאם לרפורמה בחוק התכנון והבנייה, בקשות להיתרי בנייה מועברות בצורה מקוונת דרך מערכת רישוי זמין. באיגוד מתקבלות בקשות מידע. האיגוד מעביר הנחיות מרחביות בנושאי איכות סביבה למידעניות הוועדות המקומיות לכל שלב משלבי הטיפול בבקשה: בקשה להיתר, בקרת תכן, תחילת עבודות, מהלך עבודות ותעודת הגמר. בכל אחד מהשלבים חוזרת הבקשה לבדיקת מילוי הנחיות המידע ואישור מעבר לשלב הבא.

3.טופס 4/תעודת גמר

בשלב זה בודק האיגוד בפועל את מילוי דרישות שלב היתרי הבניה. בדרך כלל מבוצעת הבדיקה בשטח.

4.בדיקת תסקירי השפעה על הסביבה

מתן הנחיות וחוות דעת למשרד להגנת הסביבה, מחוז מרכז ולרשויות המקומיות.

5.בדיקת תוכניות

בדיקה משותפת עם המשרד להגנה”ס מחוז מרכז של תכניות אזוריות (כבישים, מסילות ברזל, תחנות השנאה וכו’).

 

רעש וקרינה

האיגוד מטפל בפניות הנוגעות למטרדי רעש, הנובעים כתוצאה מפעילות של מפעלים, אולמות, מוסדות ציבור ועסקים בעלי רישיון עסק, זאת באמצעות מכשור ייעודי למדידת רעש. תוצאות הבדיקה מועברות לרשויות המוסמכות להמשך טיפול.

 

בסמכות האיגוד לספק חוות דעת למניעת רעשים, מתוקף התקנות הבאות:

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש”ן – 1990

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ”ג- 1992

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)(תיקון), התשע”א – 2011

חוקי עזר מקומיים.

כמו כן, בסמכות האיגוד לטפל בפניות הנוגעות לרמות קרינה של אנטנות סלולריות, קווי מתח גבוה ושנאים של חברת החשמל, באמצעות מכשור ייעודי. מטרת הפעילות הנה לצמצם את חשיפת הציבור לקרינה, בהתאם לחוק קרינה בלתי מיינת התשס”ו-2006.​

הטיפול בתחומי רעש וקרינה מתבצע הן כתוצאה מפניות והן בשלבי התנאים לבקשות להיתרי בנייה.

שם הקובץ

סוג

משקל

PDF

579kb

  • טופס הצהרה על אומדן חומרי חפירה ומילוי

PDF

351kb

  • אורוות סוסים – הנחיות איכה"ס להקמה ואחזקה

PDF

301kb